PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Nakup kmetijske mehanizacije za ekološko rejo govedi (podukrep 4.1)

Povzetek: Podpora za naložbe v kmetijsko gospodarstvo (Poukrep št. M04.1).

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije, ki bo služila novi dejavnosti na kmetiji, ekološki govedoreji.

Kmetijska mehanizacija je sledeča: cisterna, balirka, gozdarski mulčer, vrtavkasti obračalnik, vrtavkasti zgrabljanlnik, rahljalnik. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in uvedbe nove kmetijske panoge na kmetiji.

Glavne dejavnosti: Kmetijska mehanizacija, ki jo bomo kupili bo služila uvedbi nove kmetiske poanoge na kmetiji, ekolođške živinoreje, podrobneje bo posamezen stroj služil sledečemu namenu:

 • cisterno bomo uporabili za dovažanje vode živini na paši,
 • vrtavkasti obračalnik bomo uporabljali za spravilo sena,
 • vrtavkasti zgrabljalnik bomo uporabljali za spravilo sena,
 • balirko bomo uporabljali za spravilo sena,
 • gozdarski mulčer bomo uporabljali za čiščenje zapuščenih travnikov in pašnikov, ki smo jih najeli,
 • rahljalnik bomo uporabljali za ravnanje zapuščenih travnikov in pašnikov.

Cilji:S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali;

Pričakovani rezultati: Pričakovani razultati navedene naložbe so sledeči:

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav molznic;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanja obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme, spremembe načina molže;
 • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje krav molznic in plemenskih živali;
 • zmanjševane emisije TGP in amonijaka zaradi gradnje pokritega gnojišča.

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete(podukrep 6.1)

Povzetek: Matjaž Orel je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

Glavne dejavnosti: Kmetija, ki jo je prevzel Matjaž, je vinogradniška kmetija. Mlad gospodar bo na kmetiji uvedel novo dejavnost na kmetiji – ekološko rejo živali. Povečal bo tudi delež stekleničenega vina, ki pomeni večjo razliko v ceni. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Matjaž se bo na kmetiji tudi zaposlil.

Cilji: Na kmetiji imajo naslednje cilje:

 • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
 • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

Pričakovani rezultati:

 • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
 • Zaposlitev na kmetiji.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani razultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Operacija vinogradništvo: Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Operacija trajno travinje II: Operacija »Trajno travinje II« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnosti gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki nimajo travnikov velikosti nad 1 ha in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje I.

Operacija reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje: Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Naziv aktivnosti:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.