CIKA – AVTOHTONA SLOVENSKA PASMA GOVEDA

Zaradi opuščanja reje živali na Krasu se je Kras pričel zaraščati. Želimo ohranjati tradicijo naše kmetije, ki je bila v preteklosti, kot večina kmetij na Krasu, mešana kmetija. Naši predniki so pridelovali vino in zelenjavo ter imeli tudi živali. To nas je vodilo pri odločitvi o razširitvi naše dejavnosti še na živinorejo. Pri odločitvi o vrsti krav smo izhajali iz naravnih danosti.

Cikasto govedo, ki je nižje rasti, je najboljša izbira za kamniti in sušni Kras. Odločili smo se za ekološko rejo govedi, kar pomeni, da naše živali pasemo in hranimo izključno s senom in ekološko dovoljeno prehrano. S košnjo sena skrbimo, da naše kravice niso lačne, pa tudi da naš prelepi Kras ni več tako zaraščen.

Zaradi klimatskih pogojev imamo lahko živali vse leto na pašnikih. Mleko v celoti prepustimo teličkom, ukvarjamo pa se s prodajo in predelavo mesa ekološke reje.